Statut

Statut

Partii Politycznej Zmiana

Preambuła

CELE PARTII

Zmiana opiera swój system wartości na tradycji różnych nurtów politycznych odwołujących się do idei sprawiedliwości społecznej i dbałości o ludzką godność. Partia reprezentuje interesy ludzi pracy, bezrobotnych, młodzieży oraz emerytów i rencistów.

Cele i założenia programowe Zmiana realizuje poprzez udział w sprawowaniu władzy w organach samorządowych i państwowych, a także poprzez działalność informacyjną, wydawniczą i promocyjną.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Zmiana jest partią polityczną działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Siedzibą władz krajowych partii jest miasto st. Warszawa.

Art. 2
1. Skrótem nazwy partii „Zmiana” jest „Z”.
2. Symbolem partii jest czerwona litera Z ze strzałkami na końcu litery na białym tle oraz symbol identyczny biały na tle czerwonym.
3. Partia może posiadać sztandar. Jego wzór, w drodze uchwały, określa Rada Krajowa Zmiany.
4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Krajowego. Obowiązek ten nie dotyczy organów i jednostek organizacyjnych partii.

Art. 3
1. Członkowie partii, jej radni i parlamentarzyści, jej przedstawiciele w organach władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz przy organach stanowiących samorządu terytorialnego, tworzą kluby Zmiany za zgodą rad partii odpowiedniego szczebla. Kluby Zmiany kierują się w swoim działaniu programem i uchwałami partii oraz podlegają ocenie organu uchwałodawczego odpowiedniego szczebla.
2. Do klubu Zmiany może należeć osoba nie będąca członkiem Zmiany.
3. Kluby Zmiana działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez ich członków.
4. Parlamentarzyści Europejscy Zmiany tworzą Zespół, który wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

ROZDZIAŁ 2
CZŁONKOWIE I SYMPATYCY PARTII

Art. 4
Członkiem Zmiany może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, akceptuje deklarację ideową i program Zmiany i uznaje Statut Zmiany.

Art. 5
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Zmiany jest podpisanie i złożenie do właściwego zarządu powiatu deklaracji członkowskiej, popartej podpisem co najmniej jednego z aktualnych członków partii.

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje właściwy Zarząd Wojewódzki w terminie 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków podejmuje Zarząd Krajowy.
  5. Zarząd Wojewódzki jest zobowiązany zawiadomić Zarząd Krajowy o przyjęciu nowego członka w terminie 30 dni, dostarczając kopię uchwały o przyjęciu w poczet członków, kopię deklaracji członkowskiej. Zarząd Krajowy może, na pierwszym posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec uchwały przyjmującej określoną osobę w poczet członków. Osoba, wobec której Zarząd Krajowy wyraził sprzeciw, może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale, wnieść odwołanie do Zarządu Krajowego. Zarząd Krajowy rozpatruje odwołanie podczas najbliższego swojego spotkania, decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.Art. 6
  1. Ustanie członkostwa w partii następuje w przypadku:
  a) wystąpienia z partii zgłoszonego na piśmie,
  b) prawomocnego orzeczenia przez Sąd Partyjny kary wykluczenia z partii,
  c) śmierci,
  d) skreślenia, uchwałą Zarządu Wojewódzkiego z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy.
  2. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, w przypadkach określonych w ust. 1, stwierdza w formie pisemnej ustanie członkostwa w partii.
  3. Informację o ustaniu członkostwa w partii Zarząd Wojewódzki zobowiązany jest przekazać w terminie 30 dni Zarządowi Krajowemu.
  4. Od uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. d) przysługuje członkowi partii odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Partyjnego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

  Art. 7
  1. Członek partii może zawiesić członkostwo w partii z ważnych powodów.
  2. Zawieszenie członkostwa zgłasza się na piśmie. Zawieszenie stwierdza przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego stosowną adnotacją.
  3. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych w partii funkcji oraz biernego i czynnego prawa wyborczego w partii.

  Art. 8
  1. Członkowie partii mają równe prawa.
  2. Członek partii ma prawo:
  a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
  b) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
  c) uzyskiwać informacje o działalności partii, jej kół oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
  d) uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,
  e) kandydować na każdą funkcję w partii,
  f) zgłaszać, w czasie wyborów władz partii, kandydaturę swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,
  g) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,
  h) korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej oraz w innych szczególnie trudnych sytuacjach życiowych,
  i) korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i realizacji praw partyjnych.
  3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkowi partii z chwilą jego przyjęcia do partii.

  Art. 9
  1. Członek partii ma obowiązek:
  a) rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,
  b) dbać o dobre imię partii,
  c) pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,
  d) uczestniczyć w działalności partii,
  e) wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii,
  f) opłacać składki członkowskie,
  g) w miarę swoich możliwości wspomagać materialnie partię oraz popierać prasę i wydawnictwa partyjne.
  2. Członek partii, pełniący z jej poręczenia funkcję we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny politycznie przed partią.

  Art. 10
  1. Kary członkom partii wymierza właściwy sąd partyjny.
  2. Karami są:
  a) nagana,
  b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii przez okres do dwóch lat,
  c) wykluczenie z partii.
  3. Kara określona w ust. 2 lit. a) ulegają zatarciu po roku odpowiednio od dnia wydania orzeczenia albo udzielenia upomnienia. Kara określona w ust. 2 lit. b) ulega zatarciu po okresie, na jaki została orzeczona.
  4. Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii po upływie roku od dnia orzeczenia kary wykluczenia.
  5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy może podjąć decyzję o zawieszeniu w członkostwie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu kierującego sprawę do sądu partyjnego, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym przypadku zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie pełnionych funkcji partyjnych.
  6. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed sądami partyjnymi.

  ROZDZIAŁ 3
  STRUKTURA I WŁADZE PARTII

  Art. 11
  1. Jednostki organizacyjne partii tworzy się w oparciu o powiaty, województwa oraz na szczeblu krajowym.
  2. Jednostkami organizacyjnymi Zmiany są:
  – Zgromadzenia (Krajowe, Wojewódzkie i Powiatowe),
  – Rada Krajowa
  – Przewodniczący Partii oraz Przewodniczący Zarządów Zmiany (Wojewódzkich i Powiatowych),
  – Zarządy Partii (Krajowy, Wojewódzkie i Powiatowe).
  3. W miastach liczących powyżej 200 000 mieszkańców Rada Krajowa może, w drodze uchwały, utworzyć odrębną strukturę organizacyjną.
  4. Na wniosek co najmniej 3 członków partii może powstać Klub Zmiany na szczeblu gminy. O wewnętrznej organizacji Klubu decydują jego członkowie.
  5. Zarząd Krajowy partii do organizacji struktur w województwach powołuje pełnomocników wojewódzkich. Pełnomocnicy wojewódzcy powołują pełnomocników powiatowych. Pełnomocnicy są upoważnieni do przyjmowania nowych członków partii. Pełnomocnicy z dniem powołania nabywają prawa członków Zmiany i przysługują im uprawnienia Rad i Zarządów do czasu odbycia I Zgromadzenia Zmiany na terenie jednostki organizacyjnej, do tworzenia której zostali powołani.

  Art. 12
  1. Obrady Zgromadzeń, posiedzenia Rad, Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Sądów Partyjnych wszystkich szczebli odbywają się w pierwszym ustalonym terminie w obecności obowiązującego kworum (tzn. obecności 50% + 1 aktualnych członków bądź delegatów). Przy braku kworum w pierwszym terminie, mimo prawidłowo zawiadomionych uprawnionych członków, można po upływie 30 min. rozpocząć obrady i posiedzenia w drugim terminie. Obrady i posiedzenia rozpoczęte w drugim terminie są prawomocne do podejmowania uchwał i decyzji, jeżeli uczestniczy w nich nie mniej niż 1/5 składu osobowego.
  2. Sposób głosowań uchwał zależy od decyzji podjętych na Zgromadzeniach odpowiednich szczebli. Uchwały władz partii zapadają zwykłą większością głosów.
  3. Głosowania dotyczące spraw personalnych, poza przypadkami odrębnie opisanymi w Statucie oraz w sprawie udzielenia wotum, zaufania są tajne. Wotum zaufania uzyskują członkowie władz partii, którzy otrzymali poparcie ponad 50% głosujących.
  4. Kadencja władz uchwałodawczych i wykonawczych trwa 4 lata.
  5. Do obsługi organizacyjno-technicznej partii służą jej Biura.

  Art. 13
  1. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji Przewodniczącego danego szczebla, wyboru jego następcy dokonuje Rada odpowiedniego szczebla spośród swoich członków.
  2. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, członka Rady, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Partyjnego każdego szczebla, skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony przez kandydata wyłonionego spośród osób, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą ilość głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków tych władz nie może przekraczać 1/2 ogółu ich składu. W przypadku braku osób, którymi można uzupełnić skład władz zwołuje się Zgromadzenie lub Zgromadzenie Nadzwyczajne odpowiedniego szczebla.
  4. W Zgromadzeniach szczebla wyższego niż powiatowy biorą udział delegaci wybrani na zasadach określonych przez Zarząd Krajowy Zmiany.
  5. W przypadku zwołania Zgromadzenia Nadzwyczajnego, obraduje ono w składzie jak na poprzednim Zgromadzeniu.
  6. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii, śmierci w trakcie kadencji Przewodniczącego Zarządu, posiedzenie takie zobowiązany jest zwołać Sekretarz danego Zarządu.
  7. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji Przewodniczącego Zmiany do czasu przeprowadzenia Zgromadzenia Krajowego Zmiany obowiązki Przewodniczącego Zmiany pełni Sekretarz Generalny Zmiany.

Art. 14
Krajowymi władzami uchwałodawczymi partii są:
1. Zgromadzenie Krajowe,
2. Rada Krajowa.
Krajowymi władzami wykonawczymi partii są:
1. Przewodniczący Partii.
2. Zarząd Krajowy.

Art. 15
Zgromadzenie Krajowe
1. Zgromadzenie Krajowe jest najwyższą władzą partii i zwoływane jest przez Radę Krajową nie rzadziej niż raz na 4 lata.
2. I Zgromadzenie Krajowe zwoływane jest przez Komitet Założycielski Zmiany.
3. W Zgromadzeniu Krajowym z głosem stanowiącym biorą udział:
a) członkowie Rady Krajowej,
b) członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) członkowie Krajowego Sądu Partyjnego,
d) delegaci organizacji wojewódzkich w liczbie ustalonej przez Zarząd Krajowy.
3. W Zgromadzeniu Krajowym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Krajowy.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Krajowego Zarząd Krajowy powiadamia uczestników, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
5. Zgromadzenie Krajowe obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Zgromadzenia Krajowego kieruje Prezydium w składzie; przewodniczący obrad, jego zastępcy i sekretarz.
7. Prezydium Zgromadzenia Krajowego wybierane jest w głosowaniu jawnym.
8. Do kompetencji Zgromadzenia Krajowego należy:
a) uchwalanie programu działania,
b) uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian,
c) uchwalanie regulaminów i ustalanie ilości członków władz krajowych partii,
d) wybór i odwoływanie:
– przewodniczącego Zmiany,
– Rady Krajowej,
– członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
– członków Krajowego Sądu Partyjnego,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz krajowych partii,
f) rozpatrywanie odwołań okręgowych jednostek organizacyjnych od uchwał Rady Krajowej,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
9. Zgromadzenie Krajowe może być zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe zwołuje Rada Krajowa:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Zarządu Krajowego.
10. Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Rada Krajowa zwołuje niezwłocznie i wyznacza jego termin w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

Art. 16
Rada Krajowa
W skład Rady Krajowej wchodzą z tytułu pełnionych funkcji członkowie Zarządu Krajowego, Przewodniczący Zarządów Okręgowych oraz członkowie wybrani przez Zgromadzenie Krajowe oraz Zgromadzenia Wojewódzkie w liczbie ustalonej przez Zgromadzenie Krajowe. Rada Krajowa:
1. Działa zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Krajowego oraz kieruje całokształtem działalności partii.
2. Sprawuje nadzór nad realizacją programu partii.
3. Zatwierdza nominacje Przewodniczącego Partii na członków Zarządu Krajowego.
4. Ocenia działalność Zarządu Krajowego.
5. Postanawia o zawieranych porozumieniach wyborczych i powyborczych.
6. Uchwala budżet partii i sposób jego realizacji. Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe sporządzane przez Skarbnika.
7. Określa wysokość składek członkowskich oraz zasady dysponowania nimi.
8. Uchwala zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
9. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zgromadzeniu Krajowym.
10. Podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla partii.
11. Zwołuje Zgromadzenie Krajowe.
12. Odbywa swoje posiedzenia, co najmniej raz w roku.
13. Działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Krajowe.
14. Rozpatruje odwołania Zarządów Wojewódzkich od uchwał Zarządu Krajowego.
15. Powołuje stałe i doraźne komisje problemowe.
16. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący Zmiany.

Art. 17
Przewodniczący Zmiany
1. Mianuje i odwołuje członków Zarządu Krajowego.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zmiany należy też:
a) zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego i kierowanie jego pracami,
b) reprezentowanie partii na zewnątrz,
c) powierzanie obowiązków pozostałym członkom Zarządu Krajowego.

Art. 18
Zarząd Krajowy
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Przewodniczący Zmiany, do pięciu Wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny, Skarbnik oraz do dziesięciu członków.
2. Zarząd Krajowy działa zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Krajowego i Rady Krajowej.
3. Zarząd Krajowy reprezentuje partię na zewnątrz.
4. Zarząd Krajowy działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Krajową.
5. Zarząd Krajowy odbywa swe posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiące.
6. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a) reprezentowanie partii na zewnątrz,
b) realizacja celów partii i jej programu,
c) kierowanie bieżącą działalnością partii,
d) zatwierdzanie kandydatów partii w wyborach prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu, Sejmików Wojewódzkich oraz na prezydentów miast,
e) przedstawianie Radzie Krajowej projektu budżetu i sposobu jego realizacji,
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Krajowej,
h) zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej,
i) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych,
j) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
k) powoływanie i rozwiązywanie wojewódzkich jednostek organizacyjnych, uchwalanie ich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,
l) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
m) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Wojewódzkich,
n) uchylanie uchwał i decyzji władz partii niższego szczebla, sprzecznych z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
o) zawieszanie w czynnościach Zarządów niższych szczebli, jeżeli ich działalność jest niezgodna z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych. W razie zawieszenia Zarządu niższego szczebla, Zarząd Krajowy powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowych władz przez odpowiednie Zgromadzenie,
p) formułowanie stanowisk politycznych partii,
q) koordynowanie prac komisji Rady Krajowej,
r) powoływanie Biura Krajowego zapewniającego realizację postanowień władz krajowych i ich obsługę techniczną. Pracami Biura Krajowego kieruje Sekretarz Generalny Zmiany.

Art. 19
Wojewódzkimi władzami uchwałodawczymi partii są:
1. Zgromadzenie Wojewódzkie,
Okręgowymi władzami wykonawczymi partii są:
1. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego,
2. Zarząd Wojewódzki.

Art. 20
Zgromadzenie Wojewódzkie
1. Zgromadzenie Wojewódzkie jest najwyższą władzą partii na terenie województwa i zwoływane jest przez Zarząd Wojewódzki, co najmniej raz na 4 lata.
2. W Zgromadzeniu Wojewódzkim z głosem stanowiącym biorą udział;
a) członkowie Zarządu Wojewódzkiego,
b) członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
c) członkowie Wojewódzkiego Sądu Partyjnego,
d) delegaci organizacji powiatowych w liczbie ustalonej przez Zarząd Wojewódzki.
3. W Zgromadzeniu Wojewódzkim biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Wojewódzki.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Wojewódzkiego powiadamia Zarząd Wojewódzki, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
5. Zgromadzenie Wojewódzkie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Zgromadzenia Wojewódzkiego kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, jego zastępcy i sekretarz.
7. Prezydium Zgromadzenia Wojewódzkiego wybierane jest w głosowaniu jawnym.
8. Do kompetencji Zgromadzenia Wojewódzkiego należy:
a) uchwalanie programu działania na terenie województwa,
b) uchwalanie regulaminów i ustalanie liczby członków władz wojewódzkich partii,
d) wybór i odwoływanie;
– przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Zmiany,
– członków Zarządu Wojewódzkiego,
– członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
– członków Wojewódzkiego Sądu Partyjnego,
– członków Rady Krajowej Zmiany,
– delegatów na Zgromadzenie Krajowe Zmiany.
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz wojewódzkich partii,
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
9. Zgromadzenie Wojewódzkie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wojewódzkie zwołuje Zarząd Wojewódzki:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego.
10. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wojewódzkie Zarząd Wojewódzki zwołuje w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku określonego w ust. 9 lit. b i c.
11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wojewódzkie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 21
Do kompetencji Przewodniczącego Wojewódzkiego należy:
– zwoływanie posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego i kierowanie jego pracami,
– reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Wojewódzkiego,
– przydzielanie zadań pozostałym członkom Zarządu Wojewódzkiego.

Art. 22
Zarząd Wojewódzki
1. Działa zgodnie z uchwałami władz krajowych i Zgromadzenia Wojewódzkiego oraz kieruje całokształtem działalności partii na terenie województwa.
2. Zarząd Wojewódzki działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wojewódzkie.
3. Zarząd Wojewódzki odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.
4. Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego należy:
a) reprezentowanie partii na terenie województwa,
b) realizacja celów partii i jej programu,
c) kierowanie bieżącą działalnością partii na terenie województwa,
d) powoływanie pełnomocników Zarządu Wojewódzkiego we wchodzących w skład województwa okręgach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu,
e) zwoływanie Zgromadzenia Wojewódzkiego.
f) powoływanie i rozwiązywanie powiatowych jednostek organizacyjnych, uchwalanie ich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,
g) koordynowanie działalności jednostek na terenie województwa,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji podległych Zarządów Powiatowych,
j) uchylanie uchwał i decyzji władz partii niższego szczebla sprzecznych z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
k) występowanie z wnioskiem do Zarządu Krajowego o zawieszenie Zarządu niższego szczebla,
l) proponowanie Zarządowi Krajowemu list kandydatów na radnych Sejmiku oraz prezydentów miast,
m) formułowanie stanowisk politycznych partii na terenie województwa,
n) powoływanie Biura Wojewódzkiego zapewniającego realizację postanowień władz Wojewódzkich i ich obsługę techniczną. Pracami Biura Wojewódzkiego kieruje Sekretarz Wojewódzki Zmiany.
5. W skład Zarządu Województwa wchodzi Przewodniczący ZW, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków.

Art. 23
Powiatowymi władzami uchwałodawczymi partii są:
1. Zgromadzenie Powiatowe,
Powiatowymi władzami wykonawczymi partii są:
1. Przewodniczący Powiatu,
2. Zarząd Powiatowy.

Art. 24
Zgromadzenie Powiatowe
1. Zgromadzenie Powiatowe jest najwyższą władzą Partii na terenie powiatu i zwoływany jest przez Zarząd Powiatu, co najmniej raz na 4 lata.
2. W Zgromadzeniu Powiatowym z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie partii zamieszkali na terenie powiatu, a jeśli będzie to liczba przekraczająca 100 – zasady udziału delegatów ustali Rada Krajowa Zmiany.
3. W Zgromadzeniu Powiatowym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Powiatowy.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Powiatowego powiadamia Zarząd Powiatowy, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
5. Zgromadzenie Powiatowe obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Zgromadzenia Powiatowego kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i jego zastępcy oraz sekretarz.
7. Prezydium Zgromadzenia Powiatowego wybierane jest w głosowaniu jawnym.
8. Do kompetencji Zgromadzenia Powiatowego należy:
a) uchwalanie programu działania na terenie powiatu,
b) uchwalanie propozycji zmian do statutu,
c) uchwalanie regulaminów i ustalanie ilości członków władz powiatowych Partii,
d) wybór i odwoływanie:
– przewodniczącego powiatu,
– Zarządu Powiatowego
– członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej,
– delegatów na Zgromadzenie Wojewódzkie Zmiany.
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz powiatowych Partii,
f) rozpatrywanie odwołań członków i terenowych jednostek organizacyjnych od uchwał Zarządu Powiatu,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
9. Zgromadzenie Powiatowe może być zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Powiatowe zwołuje Zarząd Powiatowy:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatowego.
10. Nadzwyczajny Zgromadzenie Powiatowe Rada Powiatowa zwołuje niezwłocznie, tak aby odbyło się ono w ciągu 21 dni, od daty wpłynięcia wniosku.
11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Powiatowe obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 25
Przewodniczący Powiatu
1. Powołuje i odwołuje członków Zarządu Powiatowego.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Powiatu należy także:
– zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu i kierowanie jego pracami
– reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Powiatu
– powierzanie obowiązków pozostałym członkom Zarządu Powiatu.

Art. 26
Zarząd Powiatowy
1. Działa zgodnie z uchwałami władz Krajowych i Wojewódzkich, Zgromadzenia Powiatowego, oraz kieruje całokształtem działalności partii na terenie powiatu.
2. Zarząd Powiatowy działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Powiatowe.
3. Zarząd Powiatowy odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.
4. Do kompetencji Zarządu Powiatowego należy:
a) reprezentowanie partii na terenie powiatu,
b) realizacja celów partii i jej programu,
c) kierowanie bieżącą działalnością partii na terenie powiatu,
d) zatwierdzanie projekt budżetu i sposobu jego realizacji,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zgromadzeniu Powiatowemu,
f) ustalanie list kandydatów na radnych do Rady Powiatu, Miasta i Gminny oraz kandydatów na wójtów i burmistrzów,
g) proponowanie Zarządowi Wojewódzkiemu kandydatów na prezydentów miast.
h) formułowanie stanowisk politycznych partii na terenie powiatu,
i) powołanie Biura Powiatowego zapewniającego realizację postanowień władz Powiatowych i ich obsługę techniczną. Pracami Biura Powiatowego kieruje Sekretarz Powiatowy Zmiany,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Zmiany.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY KONTROLNE

Art. 27
1. Funkcję kontrolną w partii wykonują: Krajowa Komisja Rewizyjna oraz wojewódzkie i powiatowe komisje rewizyjne.
2. Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch zastępców oraz uchwalają regulamin swojej pracy.
3. Komisje rewizyjne:
a) oceniają przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami partii, w tym prawidłowość sporządzania ramowych planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych,
b) kontrolują przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz za-ciągania zobowiązań majątkowych określanych przez Zarząd Krajowy oraz instrukcji dotyczących działalności finansowej i majątkowej, wydawanych przez Zarząd Krajowy.
4. Komisje rewizyjne wyższego szczebla mogą kontrolować organy niższego szczebla.
5. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy także dokonywanie oceny wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu Wyborczego Zmiany.
6. Krajowa Komisja Rewizyjna może wydawać wytyczne do działalności komisji rewizyjnych.
7. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi do 16 osób.
8. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
a) ocena wyników rocznej działalności statutowej i finansowej Zarządu Krajowego,
b) opracowywanie sprawozdań i wniosków na Zgromadzenie Krajowe oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Krajowemu Zmiany absolutorium,
c) uchwalanie regulaminu kontroli komisji rewizyjnych Zmiany.
9. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Zmiany lub członek KKR przez niego upoważniony może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego Zmiany z głosem doradczym.

Art. 28
1. Sądami partyjnymi są Krajowy Sąd Partyjny oraz wojewódzkie sądy partyjne.
2. Sąd partyjny wybiera ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wice-przewodniczących.
3. Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:
a) spraw członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,
b) sporów pomiędzy członkami partii,
c) sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami partii.
4. W skład Krajowego Sądu Partyjnego wchodzi do 16 osób.
5. Przewodniczący Krajowego Sądu Partyjnego Zmiany lub członek KSP przez niego upoważniony może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego Zmiany z głosem doradczym.

Art. 29
1. Krajowy Sąd Partyjny rozpatruje odwołania od orzeczeń wojewódzkich sądów partyjnych.
2. Krajowy Sąd Partyjny dokonuje wykładni statutu partii. Wykładnia Krajowego Sądu Partyjnego jest wiążąca dla wszystkich organów partii. Wykładni Statutu Krajowy Sąd Partyjny dokonuje w pełnym składzie.
3. Krajowy Sąd Partyjny sprawuje nadzór administracyjny nad okręgowymi sądami partyjnymi.

Art. 30
1. Realizując swoje zadania, sądy prowadzą mediacje lub wydają orzeczenia.
2. Od orzeczenia sądu pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie.
3. Zasady postępowania przed sądami określa regulamin uchwalony przez Krajowy Sąd Partyjny.

ROZDZIAŁ 5
RADA POLITYCZNA

Art. 31
1. Zarząd Krajowy może powołać Radę Polityczną, jako swój organ doradczy.
2. W skład Rady Politycznej wchodzą: sekretarz generalny Zmiany oraz przedstawiciele partii, związków zawodowych, stowarzyszeń i ich związków oraz innych organizacji, które podpisały umowę o współpracy ze Zmianą. Członkowie rady nie muszą być członkami partii
3. Liczba osób reprezentujących w radzie daną organizację, określana jest w umowie o współpracy.
4. Pracami Rady Politycznej kieruje sekretarz generalny Zmiany.
5. Rada Polityczna:
a) dokonuje oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz politycznej kraju,
b) opracowuje założenia działań promocyjnych,
c) inicjuje przedsięwzięcia o charakterze społeczno-politycznym,
d) przedstawia propozycje i program działań Zarządowi Zmiany.
6. Rady Wojewódzkie i Rady Powiatowe mogą powoływać wojewódzkie i powiatowe rady polityczne. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 6
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PARTII

RADA PROGRAMOWA

Art. 32
1. Rada Krajowa może powołać Rady Programowe jako swój organ doradczy.
2. W skład Rad Programowych wchodzą wybrani przez Radę Krajową członkowie Zmiany oraz przedstawiciele partii, związków zawodowych, stowarzyszeń i ich związków oraz innych organizacji, które podpisały umowę o współpracy ze Zmianą. Członkami Rad Programowych mogą być zaproszeni specjaliści oraz eksperci.
3. Liczba osób reprezentujących w Radzie daną organizację, określona jest w umowie o współpracy.
4. Pracami Rady kieruje wyznaczony przez Radę Krajową członek Zmiany
5. Rady Programowe:
– opracowują założenia programu Zmiany w dziedzinie do której zostały powołane,
– przygotowuje dokumenty programowe Zmiany w dziedzinie do której zostały powołane,
– opracowują ekspertyzy tematyczne,

PLATFORMY PROGRAMOWE, ZESPOŁY I KLUBY ZMIANY

Art. 33
1. W partii mogą działać platformy programowe.
2. Platformy programowe tworzy się w celu realizacji określonych zadań programowych.
3. Rada Krajowa zatwierdza zasady oraz tryb powoływania i działania platform programowych oraz określa zasady uczestnictwa ich przedstawicieli w pracach rad i zarządów odpowiednich szczebli.
4. Platformy tworzone być mogą przez minimum 12 członków partii.
5. Platformy programowe działają w oparciu o własne regulaminy.
6. Zarząd Krajowy partii prowadzi ewidencję platform programowych, ewidencja zawierać musi: datę utworzenia platformy, cel działania platformy, odpis regulaminu wewnętrznego platformy.
7. Krajowy Sąd Partyjny nadzoruje zgodność działania platform ze Statutem partii. Krajowy Sąd Partyjny rozstrzyga sprawy sporne. W wypadku niezgodności działań ze Statutem partii Krajowy Sąd Partyjny kieruje wniosek do Zarządu Krajowego o wykreślenie platformy z ewidencji.
8. Rada Krajowa może:
a) powoływać zespoły doradcze w celu opracowywania opinii,
b) tworzyć kluby Zmiany.
9. W pracach platform programowych, zespołów i klubów, mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami partii.
10. Platformy programowe, zespoły i kluby Zmiany nie mogą kierować się w swym działaniu zasadami sprzecznymi z niniejszym statutem oraz programem partii.

ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA

Art. 34
1. W ramach spójności programowej ze Zmianą działa organizacja młodzieżowa.
2. Organizacja młodzieżowa, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach.
3. Organizacja młodzieżowa, o której mowa w ust. 1 działa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym organem Zmiany.

ROZDZIAŁ 7
MAJĄTEK I FINANSE

Art. 35
1. Majątek partii stanowią nieruchomości, prawa majątkowe, środki pieniężne oraz rzeczy ruchome.
2. Majątek partii powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) subwencji i dotacji z budżetu państwa,
d) dochodów z majątku partii, w szczególności z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.
3. Źródła finansowania partii są jawne. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim radom.

Art. 36
1. Zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określa Rada Krajowa.
2. Partię reprezentują przy czynnościach prawnych: przewodniczący Zmiany, sekretarz generalny Zmiany, skarbnik Zmiany – osobiście lub pełnomocnicy przez nich ustanowieni. Ustanowienie pełnomocnictwa następuje przez złożenie oświadczenia woli w stosownej formie prawnej. Złożenie oświadczenia woli przy czynnościach prawnych w imieniu Zmiany może być dokonane jednoosobowo. Zaciąganie przez partię zobowiązań majątkowych wymaga reprezentacji dwuosobowej, w tym każdorazowo skarbnika Zmiany.
3. Skarbnik krajowy partii za każdy rok kalendarzowy sporządza:
a) informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach,
b) sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego Zmiany w poprzednim roku kalendarzowym.
4. Informacja i sprawozdanie, wymienione w ust. 3, sporządzane są na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego Zmiany. Sprawozdanie to za każdy rok badane jest przez biegłego rewidenta.
5. Informację i sprawozdanie, o których mowa w ust. 3, przed złożeniem Państwowej Komisji Wyborczej, zatwierdza Rada Krajowa.

Art. 37
Nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie lub zbycie obligacji Skarbu Państwa i bonów skarbowych Skarbu Państwa wymaga uchwały Zarządu Krajowego.

Art. 38
Fundusz Wyborczy Zmiany tworzy, w drodze uchwały, Rada Krajowa, w celu finansowania kampanii wyborczych i referendów.

Art. 39
Fundusz Ekspercki Zmiany tworzy, w drodze uchwały, Rada Krajowa w celu finansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową partii.

Art. 40
Rada Krajowa w drodze uchwały, ustala zasady zatrudniania pracowników przez partię.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 41
1. Połączenie Zmiany z inną partią lub innymi partiami politycznymi może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy zainteresowanymi.
2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Zgromadzenie Krajowe większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zgromadzenie podejmuje jednocześnie, w drodze uchwały, decyzję o przeznaczeniu majątku i środków finansowych Zmiany.

Art. 42
Uchwałę o rozwiązaniu partii może podjąć Zgromadzenie Krajowe Zmiany większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, ustanawiając jednocześnie likwidatora. Podejmując uchwałę, Zgromadzenie określa przeznaczenie majątku i środków finansowych partii.

Art. 43
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu partii podejmuje Zgromadzenie Krajowe Zmiany większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

About Author

Skontaktuj się ze mną:

Zostaw odpowiedź

 •