Uchwała Rady Krajowej Zmiany ws. naprawy stosunków polsko-białoruskich

Od ponad dziesięciu lat władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawiają awanturniczą politykę wobec Republiki Białorusi, oczerniając i obrażając jej legalne władze oraz wzywając je niemal otwartym tekstem do ustąpienia – wszystko to w imię mrzonek o „polityce jagiellońskiej” i „eksporcie demokracji na wschód”. Zamiast utrzymywać normalne stosunki z rządem w Mińsku, demonstracyjnie utrzymują je z rachityczną antyłukaszenkowską opozycją, pozbawioną poparcia w białoruskim społeczeństwie i podtrzymywaną tylko przez finansowanie z zagranicy. W sprawie utrzymywania takiej polityki na kierunku białoruskim nie ma różnic między polskimi partiami głównego nurtu: zapoczątkował ją rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a wiernie kontynuowały gabinety Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

   Polityka sztucznej, motywowanej ideologicznie wrogości do państwa białoruskiego jest sprzeczna z polską racją stanu. Zatruwa nasze stosunki z jednym z naszych najbliższych sąsiadów. Psuje relacje między dwoma bratnimi narodami. Naraża na szwank interesy setek polskich firm działających na Białorusi. Utrudnia nawiązywanie normalnych kontaktów między mieszkańcami obu krajów, czego przykładem było niewpuszczenie do Polski prezesa Związku Polaków na Białorusi, Pana Mieczysława Łysego, zaproszonego w charakterze honorowego gościa na I Zjazd Krajowy partii ZMIANA w dniu 21 lutego bieżącego roku.

   Przywołując powyższe fakty, ZMIANA opowiada się za natychmiastową normalizacją stosunków Polski z obecnym rządem Białorusi oraz za zakończeniem na zawsze prób ingerowania w wewnętrzne sprawy państwa białoruskiego przez polskie władze.

   Należy niezwłocznie zlikwidować nadający z Polski i utrzymywany z pieniędzy polskiego podatnika kanał telewizyjny Biełsat TV, stworzony tylko po to, by nawoływać obywateli Białorusi do obalenia ich własnego rządu. Polska powinna również przestać udzielać na swoim terytorium schronienia działaczom sponsorowanej przez Zachód tzw. demokratycznej opozycji, ściganym przez białoruski wymiar sprawiedliwości za przestępstwa pospolite.

   ZMIANA opowiada się za odbudową normalnych kontaktów między rządem Polski a legalnym, uznawanym przez państwo białoruskie kierownictwem Związku Polaków na Białorusi. Zaniechane muszą być próby wykorzystywania polskich działaczy mniejszościowych do rozgrywek przeciw władzom Związku czy przeciw władzom Białorusi, czego przykładu dostarczyła nagłaśniana w Polsce działalność Angeliki Borys.

   ZMIANA opowiada się za rozwijaniem dwustronnej współpracy Polski i Białorusi w rozległym obszarze wspólnych zainteresowań. Projektem ją inaugurującym mogłoby być stworzenie rzecznej osi komunikacyjnej Warszawa-Grodno nad Niemnem. Republika Białorusi już przed dekadą pomyślnie udrożniła swój odcinek Kanału Augustowskiego, otwierając możliwość żeglugi śródlądowej aż do Grodna, co przyczyniło się do ożywienia gospodarki i turystyki w regionie. Opierając się na doświadczeniu naszego wschodniego sąsiada, władze naszego państwa powinny zainwestować odpowiednie środki z budżetu w modernizację i użeglownienie polskiego odcinka Kanału Augustowskiego. Pozwoliłoby to w porozumieniu ze stroną białoruską rozwinąć na planowanej trasie długodystansową żeglugę pasażerską. Uruchomienie rejsów z Warszawy przez Mazury do Grodna i w odwrotnym kierunku byłoby szansą na powstanie wielu małych firm usługowych i na rozwój regionalny po obu stronach granicy, szansą na zbliżenie społeczeństw obu krajów dzięki codziennym kontaktom.

   To jednak tylko pierwszy z wielu kroków, które nasze państwa powinny wykonać dla wzajemnego zbliżenia, a które powinno uwieńczyć podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie. Polskę i Białoruś łączą geografia i historia, pokrewieństwo i wspólne interesy. Niech żyje przyjaźń polsko-białoruska!

About Author

Skontaktuj się ze mną: