KODEKS ETYCZNY PARTII „ZMIANA”

 1. Członek „ZMIANY” wykonuje obowiązki powierzone mu przez Partię w sposób rzetelny, wnikliwy i rozważny, kierując się aktywną postawą i dobrą wolą.
 2. Członek „ZMIANY” pomaga obywatelom walczyć o ich prawa, w szczególności o prawo do życia w wolnej, niepodległej i sprawiedliwej społecznie Ojczyźnie.
 3. Członek „ZMIANY” prowadząc działalność polityczną szanuje godność osoby ludzkiej bez względu na to z kim ma do czynienia – z sojusznikiem, z osobą neutralną czy też z oponentem.
 4. Członek „ZMIANY” – w imię pokojowej przyszłości swego Narodu – poświęca się walce o konstruktywną współpracę na rzecz Ojczyzny między zamieszkującymi nasz kraj wyznawcami różnych religii, światopoglądów i tradycji politycznych.
 5. Członek „ZMIANY” nie wykorzystuje żadnych zajmowanych stanowisk do osiągania jakiejkolwiek prywatnej korzyści, nie przyjmuje żadnych dóbr, nie pozwala na zaciąganie żadnych „długów wdzięczności” w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.
 6. Członek „ZMIANY” postępuje tak, aby jego działania pogłębiały zaufanie obywateli do Partii. Zawsze jest przygotowany do jasnego i merytorycznego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania.
 7. Członek „ZMIANY” przestrzega zasad dyskrecji i poufności ilekroć wymaga tego dobro Partii; pamięta o zachowaniu czujności politycznej.
 8. Członkowie ZMIANY zachowują pełne prawo działalności w innych organizacjach politycznych i społecznych, o których istnieniu poinformowali Partię. Nie ponoszą za nie odpowiedzialności politycznej przed Partią, natomiast ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
 9. Członek „ZMIANY” jest lojalny wobec Przewodniczącego Partii, służy mu pomocą i broni jego dobrego imienia, a nawet fizycznego bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
 10. Członek „ZMIANY” wszelkimi siłami ochrania jedność Partii będąc świadomym, że jest to główny warunek jej powodzenia. Wszelkie spory ideowe, światopoglądowe, programowe, personalne i inne pomiędzy członkami Partii rozstrzygane są bez podawania ich do wiadomości publicznej, przez odpowiednie organy statutowe.
 11. Członek „ZMIANY” przestrzega dyscypliny partyjnej, obowiązującej w równym stopniu każdego członka Partii.
 12. Członek „ZMIANY” dotrzymuje zobowiązań, racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami powierzonymi mu przez Partię, z dbałością o nie i będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
 13. Członek „ZMIANY” na każdym odcinku swej działalności politycznej troszczy się o prawidłowy dobór kadr partyjnych, mając za kryterium ich postawę polityczną i przymioty charakteru.
 14. Członek „ZMIANY” nieustannie pracuje nad swoim uświadomieniem politycznym, dba o poszerzanie swej wiedzy i moralne doskonalenie.
 15. Relacje między członkami „ZMIANY” oparte są na współodpowiedzialności, współpracy, równości, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz pomocy i dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 16. Członkowie „ZMIANY” nie wypominają sobie nawzajem swej przeszłości politycznej. Od chwili dołączenia do „ZMIANY” każdy działacz zaczyna nowe życie.

Zapoznałem/am się z postanowieniami Kodeksu Etycznego i akceptuję je

…………………………………………………
(data i czytelny podpis)